6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL VERİ KORUMA TÜZÜĞÜ UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği ve 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş. tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak (GDPR Madde 4(7), KVKK Madde 3(1) (ı)), sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş. kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, doğum tarihi ve cinsiyet bilgisi

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, iletişim adresi ve e-posta adresi

Müşteri İşlem Bilgileri: Kullanıcı adı ve abonelik bilgisi

Lokasyon Bilgisi: Konum bilgisi

Pazarlama Bilgileri: Kampanya bilgisi ve çerez kaydı

Kullanım Bilgileri: İşlem bilgileri, uygulama içi hareket bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri: Şifre, IP bilgisi ve erişim kayıtları

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere ve GDPR’ın “Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilkeler” başlıklı 5 inci ve “İşleme faaliyetinin hukuka uygunluğu” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen hususlar dâhilinde uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Daha iyi hizmet sunumu için network ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirilmesi,

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; ilgili kişiler ile hukuki ilişkimizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince web sitemiz, mobil uygulamamız ve buna benzer mecralarımız aracılığıyla otomatik yöntemler ile temin edilerek aşağıda belirtilen hukuki sebepler dâhilinde işlenebilmektedir.

5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş. tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

GDPR’ın “Veri sahibinin hakları” başlıklı 15 inci maddesi kapsamında sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

APPYAP Teknoloji ve Bilişim A.Ş.

Direkt Başvuru: TAHTAKALE MAHALLESİ VASIF ÇINAR CAD. TÜRK TELEKOM Apt. NO: 23 FATİH/İSTANBUL

Noter/Posta Kanalı: TAHTAKALE MAHALLESİ VASIF ÇINAR CAD. TÜRK TELEKOM Apt. NO: 23 FATİH/İSTANBUL

Mail: bilgi@yaay.com.tr